Vàng 9999 hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 hôm nay

Vàng 9999 hôm nay giá bao nhiêu 1 chỉ?

Xem giá Vàng 9999 hôm nay (27/05/2024) giá bao nhiêu 1 chỉ tại các địa phương như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Hà Nội

Giá vàng 9999 hôm nay tại Hồ Chí Minh

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Hồ Chí Minh

Giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Cần Thơ

Giá vàng 9999 hôm nay tại Đà Nẵng

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Đà Nẵng

Giá vàng 9999 hôm nay tại Tây Nguyên

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ Tây Nguyên

Giá vàng 9999 hôm nay tại Đông Nam Bộ

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 6,645 6,700
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 5,550 5,650
Vàng Kim Bảo 999.9 5,550 5,650
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,550 5,660
Vàng nữ trang 999.9 5,540 5,620
Vàng nữ trang 999 5,534 5,614
Vàng nữ trang 99 5,474 5,574
Vàng 750 (18K) 4,090 4,230
Vàng 585 (14K) 3,163 3,303
Vàng 416 (10K) 2,213 2,353
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,550 5,660
Vàng 916 (22K) 5,108 5,158
Vàng 650 (15.6K) 3,528 3,668
Vàng 680 (16.3K) 3,697 3,837
Vàng 610 (14.6K) 3,303 3,443
Vàng 375 (9K) 1,983 2,123
Vàng 333 (8K) 1,730 1,870

Bảng: Vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ tại Đông Nam Bộ

Cập nhật ngày: 27/05/2024 10:02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *